បណ្តាញ និង ដៃគូបណ្តាញ-សាខា

 

Taiwan

Yuanta Securities Co., Ltd.

13F., No. 225, Sec.3, Nanjing E. Rd., Taipei 104, Taiwan

Tel. +886 2 2586 5859

 

Korea

Yuanta Securities Korea Co., Ltd.

Yuanta Securities Korea. Bldg. 76 Euljiro (Euljiro 2-Ga), Jung-Gu, Seoul, Korea

Tel. +82 2 3770 2000

 

Hong Kong

Yuanta Securities (Hong Kong) Co., Ltd (Head Office)

23/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

Tel. +852 3555 7888

 

Yuanta Financial (Hong Kong) Limited

Unit Suite 22D, 24/F, Block D, Mai Luen Industrial Bldg., 23-31 Kung Yip Street, Kwai Chung, N.T. Hong Kong.

 

Vietnam

Yuanta Securities Vietnam Joint Stock Company (Head Office)

Level 4, Saigon Centre Tower1, 65 Le Loi Boulevard, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel. +84-028 3622 6868

 

China (Beijing)

Yuanta Investment Consulting (Beijing) Co., Ltd. (Head Office)

Rm.0706, 7F, No113, Zhichun Str., Haidian District, Beijing 100080, P.R. China.

Tel. +8610 6510 1266

 

China (Shanghai)

Yuanta Investment Consulting (Beijing) Co., Ltd. Shanghai Branch

Unit 705B, 7F of Azia Center, 1233 Lujiazui Ring Road, Shanghai 200120, P. R. China

Tel. +8621 6187 3888

 

Philippines

Yuanta Savings Bank

Ground Floor, Chatham House, 116 Valero Cor. V.A. Rufino Streets, Salcedo Village, Makati City, Metro Manila, Philippines

Tel. +63 2 845 3838

 

Thailand

Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)

127 Gaysorn Tower, 14th-16th Floor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwa, Bangkok 10330.

Tel. +662 2 009 8888

 

Indonesia

PT Yuanta Securities Indonesia Co., Ltd. (Head Office)

Equity Tower 10th Floor, Unit EFGH, SCBD Lot9, JL. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Tel. +62 21 515 3608

 

 


Partners

 

USA

Decker & Co LLC

855 Oak grove Ave Suite 209, Menlo Park, CA 94025, USA

Tel. +1 415 830 9890

http://www.deckerco.com

Cambodia

ACLEDA Bank Plc.

No 61, Preah Monivong Blvd., Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: +855 23 998 777 / +855 23 430 999

http://www.acledabank.com.kh/kh/eng

 

ACLEDA Securities Plc.

No 61, Preah Monivong Blvd., Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: +855-23 999 966 / 999 977 / 723 388, +855 15 723 388

http://www.acledasecurities.com.kh/as/eng